היטל השבחה

היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית אשר אישרה תוכנית והביאה בכך לעליית שווי המקרקעין שלו.

היטל השבחה

היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית אשר אישרה תוכנית והביאה בכך לעליית שווי המקרקעין שלו.

יש להדגיש, כי החובה לתשלום ההיטל היא על הבעלים או החוכר לדורות, ולמרות שניתן לקבוע בחוזה מכר כי הקונה ישלם היטל זה – עדיין מדובר בהסדר פנימי בין הצדדים, אשר אינו מחייב את הוועדה המקומית.

…(לכתבה המלאה)

הפחתת היטל השבחה

“השבחה” מוגדרת כעליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. חיוב היטל ההשבחה נובע מההפרש בין ” שווי מצב חדש” לבין “שווי מצב קודם”.
היטל השבחה מוטל על מי שהמקרקעין שברשותו הושבחו ושוויים עלה. שווי הקרקע לאחר ההשבחה נקבע על יד שמאי. הקביעה שהקרקע הושבחה מסתמכת על עליית שווי הקרקע או על הפיכת הקרקע ליותר זמינה ובדרך כלל יש פער במחיר הנכס במצב החדש לעומת מצב קודם.
לעיתים קרובות ישנה מחלוקת בין קביעת הרשויות ובין שמאי המקרקעין, גם אם אין מחלוקות עקרוניות הרי שכל סטייה קטנה בשווי “מצב חדש” וב”שווי מצב קודם” תגרום לסטיה גדולה בהכרח בהפרש המחיר המהווה את ההשבחה.

…(לכתבה המלאה)

קיזוז

לפני עשר שנים רכשה חברת ש.א.ד. השקעות שתי יחידות מרתף ברחוב ריינס בתל אביב בשטח כולל של 105 מ”ר. כעבור ארבע שנים, ב-2003 אושרה תוכנית בניין עיר (תב”ע) המכונה “ע-1 מרתפים”. תב”ע זו בניגוד לקודמתה אפשרה שימושים משרדיים בשטחי מרתף בתנאי שלא יגרמו מטרד למגורים – מה שהביא לעלייה בשווי המרתפים שרכשה החברה, ולדרישה שהגיעה מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לשלם לה היטל השבחה.

אבל התב”ע כללה הוראה שלפיה הוועדה רשאית להתנות את השימוש המשרדי בקיום תקן החניה הנדרש למשרדים האלה בתחום המגרש. לאור האמור טען השמאי מטעם חברת ש.א.ד. השקעות כי לבניין ברחוב ריינס אין תקן חניה ולא ניתן להקים חניה נוספת בסביבה, – לפיכך, אם החברה תרצה לממש את ייעודי המשרד של המרתפים, יהיה עליה לשלם לעירייה תשלום המכונה “כופר חניה” – וכי יש להפחית את תשלום הכופר מהיטל השבחה.

…(לכתבה המלאה)

התקשרו כעת