הפחתת היטל השבחה

“השבחה” מוגדרת כעליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. חיוב היטל ההשבחה נובע מההפרש בין ” שווי מצב חדש” לבין “שווי מצב קודם”.
היטל השבחה מוטל על מי שהמקרקעין שברשותו הושבחו ושוויים עלה. שווי הקרקע לאחר ההשבחה נקבע על יד שמאי. הקביעה שהקרקע הושבחה מסתמכת על עליית שווי הקרקע או על הפיכת הקרקע ליותר זמינה ובדרך כלל יש פער במחיר הנכס במצב החדש לעומת מצב קודם.
לעיתים קרובות ישנה מחלוקת בין קביעת הרשויות ובין שמאי המקרקעין, גם אם אין מחלוקות עקרוניות הרי שכל סטייה קטנה בשווי “מצב חדש” וב”שווי מצב קודם” תגרום לסטיה גדולה בהכרח בהפרש המחיר המהווה את ההשבחה.

ישנן מחלוקות רבות אפשריות בחיוב היטל השבחה, לשם כך שמאי מקרקעין הינם בעלי מקצוע שנבחרו ע”י המחוקק לערוך את תחשיבי היטל ההשבחה מכיוון שראייתם הינה ראיה רחבה וכוללת שילוב של שיקולים תכנוניים, הנדסיים, כלכליים ומשפטיים. שמאי מקצועי יוכל לחסוך סכומים גדולים כתוצאה מהפחתת היטל השבחה.
עו”ד ושמאי המקרקעין אסא זהר מתמחה בסוגיית הפחתת היטל ההשבחה. אסא זהר חבר בלשכת שמאי מקרקעין לישראל.

התקשרו כעת